O nama

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije je nastalo decembra 2007. godine s ciljem da unapredi i afirmiše stručni rad gerijatara i gerontologa na teritoriji Srbije, i time poboljša kvalitet lečenja i života starijih osoba.

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije je strukovno udruženje profesionalaca i eksperata iz oblasti starosti i starenja. Obuhvata sve grane delatnosti na tom polju od arhiktekture do medicine. Najveći broj članova su gerijatri (lekari koji leče stare osobe) i gerontolozi (ljudi koji se bave naukom o starenju). Pored toga, članovi su i druga lica koja profesionalno vode brigu o starijim osobama.

Predsednik udruženja je prof. dr Predrag Erceg, gerijatar, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sekretar katedre za gerontologiju Medicinskog fakulteta.

Ciljevi udruženja

  • edukacija zdravstvenih radnika i saradnika iz oblasti gerijatrije i gerontologije 
  • unapređenje stručnog rada u okviru svoje oblasti
  • poboljšanje kvaliteat pružanja zdravstvenih usluga našim starijim bolesnicima
  • uključivanje i povezivanje profesionalaca iz oblasti gerontologije i gerijatrije sa svim srodnim ekspertima u Evropi i svetu.

Misija udruženja:

  • stvaranje pozitivne klime u javnom mnenju prema starima i starenju
  • uklanjanje starosne diskriminacije
  • uključivanje starih osoba u aktivan život
  • stvaranje uslova za intergeneracijski dogovor

Udruženje gerijatara i gerontologa organizuje več godinama kurseve iz gerontologije i gerijatrije za sve zainteresovane.